Chương 34: Tương Ưng Thiền

5. Sở Duyên (Arammana)

(Như kinh trên, chỉ đổi “thiện xảo về sở duyên” ).