Chương 34: Tương Ưng Thiền

50–51. Sở Nguyện Và Kiên Trì

… thiện xảo về sở nguyện trong Thiền định, nhưng (a) không thiện xảo về kiên trì, và (b) không thiện xảo về thích ứng.