Chương 34: Tương Ưng Thiền

6. Hành Cảnh (Gocara)

(Như kinh trên, chỉ đổi “thiện xảo về hành cảnh” ).