Chương 34: Tương Ưng Thiền

7. Sở Nguyện (Abhinnara)

(Như kinh trên, chỉ đổi “thiện xảo về sở nguyện” ).