Chương 34: Tương Ưng Thiền

8. Thận Trọng (Sakkaccakàrii)

(Như kinh trên, chỉ đổi “thiện xảo về thận trọng” ).