Chương 34: Tương Ưng Thiền

9. Kiên Trì (Sàtacca)

(Như kinh trên, chỉ đổi “thiện xảo về kiên trì” ).