Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ

II: Phẩm Thế Giới Dục Công Ðức

121. Chấp Thủ

—Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về các pháp bị chấp thủ và chấp thủ. Hãy lắng nghe.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ, thế nào là chấp thủ?

Này các Tỷ-kheo … (Giống như từ số 3 đến số 8 của kinh trên).