Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ

III: Phẩm Gia Chủ

127. Ghosita

Một thời Tôn giả Ānanda trú ở Kosambi, tại vườn Ghosita.

Rồi gia chủ Ghosita đi đến Tôn giả Ānanda

Ngồi xuống một bên, gia chủ Ghosita thưa với Tôn giả Ānanda:

: “Sai biệt về giới, sai biệt về giới”, thưa Tôn giả Ānanda, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả, Thế Tôn nói đến sai biệt về giới?

—Này Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc khả ý, và nhãn thức cùng khởi lên; do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc không khả ý, và nhãn thức cùng khởi lên; do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này Gia chủ, khi nào nhãn giới sắc trú xả và nhãn thức cùng khởi lên; do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ.

Này Gia chủ, khi nào nhĩ giới …

Này Gia chủ, khi nào tỷ giới …

Này Gia chủ, khi nào thiệt giới …

Này Gia chủ, khi nào thân giới …

Này Gia chủ, khi nào ý giới, pháp khả ý, và ý thức cùng khởi lên; do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này Gia chủ, khi nào ý giới … pháp không khả ý và ý thức cùng khởi lên; do duyên khổ xúc khởi lên khổ thọ. Này Gia chủ, khi nào ý giới, pháp giới trú xả và ý thức cùng khởi lên; do duyên bất khổ bất lạc xúc khởi lên bất khổ bất lạc thọ.

Cho đến như vậy, này Gia chủ, Thế Tôn đã nói đến về sai biệt các giới.