Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ

IV: Phẩm Devadaha

136. Các Lậu (2)

—Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông, hãy từ bỏ chúng … (Như kinh trước, chỉ khác là thế vào các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, và các pháp).