Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ

I: Phẩm Vô Minh

54. Kiết Sử (1)

—Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào, các kiết sử được đoạn tận?

—Này các Tỷ-kheo, do biết, do thấy mắt là vô thường, các kiết sử được đoạn tận … Các sắc … Nhãn thức … Nhãn xúc … Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì; do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô thường, các kiết sử được đoạn tận.

Do biết như vậy, này các Tỷ-kheo, do thấy như vậy, các kiết sử được đoạn tận.