Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ

II: Phẩm Migajāla

66. Samiddhi (2)

: “Hữu tình, hữu tình (Satta)”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là hữu tình, hay danh nghĩa hữu tình? … (như trên) …