Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ

II: Phẩm Migajāla

67. Samiddhi (3)

: “Khổ, khổ”, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là khổ, hay là danh nghĩa của khổ? … (như trên) …