Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ

II: Phẩm Migajāla

69. Upasena

Một thời Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Upasena trú ở Rājagaha (Vương Xá), rừng Sītavana (Hàn Lâm), tại hang Ðầu Con Rắn (Sappapon-dikapabbàra).

Lúc bấy giờ, một con rắn độc rơi trên thân Tôn giả Upasena.

Rồi Tôn giả Upasena gọi các Tỷ-kheo:

—Chư Hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây phân tán như một nắm rơm.

Ðược nói vậy, Tôn giả Sāriputta nói với Tôn giả Upasena:

—Nhưng chúng tôi không thấy thân Tôn giả Upasena đổi khác hay các căn bị biến hoại.

Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau:

—Này chư Hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với cái thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây bị phân tán như một nắm rơm …

Này Hiền giả Sāriputta, đối với ai nghĩ rằng: “Tôi là con mắt”, hay: “Con mắt là của tôi” … “Tôi là cái lưỡi”, hay: “Cái lưỡi là của tôi” … “Tôi là ý”, hay: “Ý là của tôi”, thời đối với các người ấy, này Hiền giả Sāriputta, thân có thể bị đổi khác, hay các căn bị biến hoại. Và này Hiền giả Sāriputta, tôi không nghĩ như sau: “Tôi là con mắt”, hay: “Con mắt là của tôi” … “Tôi là cái lưỡi”, hay: “Cái lưỡi là của tôi” … hay: “Tôi là ý”, hay: “Ý là của tôi”, thời này Hiền giả Sāriputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác, hay các căn có thể biến hoại.

Vì rằng trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena đã khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, cho nên Tôn giả Upasena không có những tư tưởng như: “Tôi là con mắt”, hay: “Con mắt là của tôi” … hay: “Tôi là cái lưỡi”, hay: “Lưỡi là của tôi” … hay: “Tôi là ý”, hay: “Ý là của tôi”.

Rồi các Tỷ-kheo ấy nhắc cái giường cùng với Tôn giả Upasena ra ngoài.

Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy phân tán như một nắm rơm.