Chương 36: Tương Ưng Thọ

Phần Hai—Phẩm

18. Tám Lần (2)

S.iv,222

Rồi một số đông các Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn …

Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên:

—Này các Tỷ-kheo, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ?

—Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản …

… (giống như số 4–7 của kinh số 15) …