Chương 38: Tương Ưng Jambukhàdaka

15. Có Thân (Sakkāya)

: “Có thân, có thân”, này Hiền giả Sāriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là có thân?

—Năm uẩn này, này Hiền giả, được Thế Tôn gọi là có thân: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Này Hiền giả, những thủ uẩn này được Thế Tôn gọi là có thân.

—Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri có thân ấy?

—Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri có thân ấy.

(như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đổi cần thiết).