Chương 42: Tương Ưng Thôn Trưởng

4. Voi

(Giống như kinh trước, chỉ khác đấy là vị tượng sư hay người nài voi).