Chương 42: Tương Ưng Thôn Trưởng

5. Ngựa

(Giống như kinh trước, chỉ khác đấy là vị mã sư hay người huấn luyện ngựa).