Chương 44: Tương Ưng Không Thuyết

11. Sabhiya

Một thời, Tôn giả Sabhiya Kaccāna trú ở Ñātikā, tại ngôi nhà bằng gạch.

Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Sabhiya Kaccāna; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sabhiya Kaccāna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên.

Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả Sabhiya Kaccāna như sau:

—Thưa Tôn giả Kaccāna, có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết?

—Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại sau khi chết”.

—Thế là, thưa Tôn giả Kaccāna, Như Lai không tồn tại sau khi chết?

—Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tồn tại sau khi chết”.

Thế là, thưa Tôn giả Kaccāna, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?

—Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết”.

—Thế là, thưa Tôn giả Kaccāna, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?

—Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết”.

—Thưa Tôn giả Kaccāna, vì sao khi được hỏi: “Như Lai có tồn tại sau khi chết?”, Tôn giả lại nói: “Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: ‘Như Lai có tồn tại sau khi chết’”?

Thưa Tôn giả Kaccāna, vì sao khi được hỏi: “Như Lai không có tồn tại sau khi chết?”, Tôn giả lại nói: “Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: ‘Như Lai không có tồn tại sau khi chết” ”?

Thưa Tôn giả Kaccāna, vì sao khi được hỏi: “Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết?”, Tôn giả lại nói: “Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: ‘Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết’”?

Thưa Tôn giả Kaccāna, vì sao khi được hỏi: “Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?” Tôn giả lại nói: “Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết” ”.

Thưa Tôn giả Kaccāna, do nhân gì, do duyên gì, Sa-môn Gotama lại không trả lời về vấn đề ấy?

—Này Vaccha, do nhân gì, do duyên gì, mà trình bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng, thì khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn diệt không có dư tàn, một cách toàn diện, một cách hoàn toàn, khi ấy lấy cái gì để trình bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng?

—Này Tôn giả Kaccāna, Tôn giả xuất gia đã bao lâu?

—Thưa Hiền giả, không lâu, chỉ có ba năm.

—Hãy xem, với thời gian ngắn như vậy, lại được thấy nhiều như vậy. Còn nói gì đến các vấn đề vi diệu!

-Hết Tập IV-