Chương 45: Tương Ưng Ðạo

III: Phẩm Tà Tánh

29. Thọ

Sāvatthi

Thế Tôn nói như sau:

—Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, đây là ba thọ này.

Muốn liễu tri ba thọ này cần phải tu tập Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiến … chánh định. Muốn liễu tri thọ này cần phải tu tập Thánh đạo Tám ngành.