Chương 45: Tương Ưng Ðạo

I: Phẩm Vô Minh

3. Sāriputta

Nhân duyên ở Sāvatthi.

Rồi Tôn giả Sāriputta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Sāriputta bạch Thế Tôn:

—Toàn bộ Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, chính là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình này.

—Lành thay, này Sāriputta! Lành thay, này Sāriputta! Chính toàn bộ Phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình này. Này Sāriputta, với Tỷ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, được chờ đợi rằng Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu tập, sẽ được làm cho viên mãn.

(Như đoạn số 4, số 5 của kinh trên, chỉ khác: đây là Tôn giả Sāriputta chớ không phải Tôn giả Ānanda)