Chương 45: Tương Ưng Ðạo

VIII: PHẨMMột Pháp Trung Lược II

76. Liên Hệ Ðến Viễn Ly

Tất cả đều nhân duyên ở Sāvatthi