Chương 46: Tương Ưng Giác Chi

IV: Phẩm Triền Cái

37. Tăng Trưởng Hay Không Giảm Thiểu

—Có bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến tăng trưởng, không đưa đến giảm thiểu. Thế nào là bảy?

Niệm giác chi … Xả giác chi.

Bảy giác chi này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến tăng trưởng, không đưa đến giảm thiểu.