Chương 46: Tương Ưng Giác Chi

V: Phẩm Chuyển Luân

44. Liệt Tuệ (Duppanna)

Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến … ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

: “Kẻ liệt tuệ ngu đần, kẻ liệt tuệ ngu đần”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là liệt tuệ ngu đần?

—Do bảy giác chi không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này Tỷ-kheo, nên được gọi là liệt tuệ ngu đần. Thế nào là bảy? Niệm giác chi … Xả giác chi.

Này các Tỷ-kheo, chính do bảy giác chi này không được tu tập, không được làm cho sung mãn, nên được gọi là liệt tuệ ngu đần.