Chương 46: Tương Ưng Giác Chi

VI: Phẩm Tổng Nhiếp Giác Chi

51. Ðồ Ăn

Tất cả nhân duyên ở Sāvatthi

—Ta sẽ giảng cho các Ông, này các Tỷ-kheo, các món ăn và không phải món ăn của năm triền cái và bảy giác chi. Hãy lắng nghe.