Chương 47: Tương Ưng Niệm Xứ

II: Phẩm Nālanda

18. Uttiya

Nhân duyên ở Sāvatthi.

Rồi Tôn giả Uttiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến …

—.. Do vậy, này Uttiya, Ông sẽ vượt khỏi giới vức của tử ma.

Rồi Tôn giả Uttiya trở thành một vị A-la-hán nữa.