Chương 47: Tương Ưng Niệm Xứ

III: Phẩm Giới Trú

25. Tổn Giảm (Parihànam)

Trú tại Pātaliputta, tại khu vườn Kukkuta

—Do nhân gì, do duyên gì, này Hiền giả Ānanda, khiến cho Diệu pháp bị tổn giảm? Do nhân gì, do duyên gì, này Hiền giả Ānanda, khiến cho Diệu pháp không bị tổn giảm?

… (giống như kinh trước, chỉ thay đổi câu hỏi và câu trả lời).