Chương 47: Tương Ưng Niệm Xứ

III: Phẩm Giới Trú

27. Bà La Môn

Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông Cấp Cô Ðộc.

Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vị Bà-la-môn ấy thưa với Thế Tôn:

—Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp không được tồn tại lâu dài? Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết-bàn, Diệu pháp được tồn tại lâu dài?

(như kinh trên, với những thay đổi cần thiết).

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn:

—Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! … từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.