Chương 47: Tương Ưng Niệm Xứ

VI: Phẩm

53–64.

Sông Hằng Rộng Thuyết

(Ðoạn này và bốn mục kế tiếp, cho đến cuối Tương Ưng này, đều được tóm tắt trong nguyên bản, chỉ có tên kinh mà thôi, trừ 51–62, I-XII)

—Ví như sông Hằng, này các Tỷ-kheo, thiên về phương Ðông, hướng về phương Ðông … Cũng vậy, Tỷ-kheo tu tập bốn niệm xứ … xuôi về Niết-bàn.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo … Niết-bàn?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú, quán thân trên thân … trú, quán thọ trên các cảm thọ … trú, quán tâm trên tâm … trú, quán pháp trên các pháp … Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo … xuôi về Niết-bàn.

(Tóm tắt các đề kinh)

(Sáu hướng về Ðông và sáu hướng về biển. Hai lần sáu thành mười hai, và mục này được gọi là như vậy. Các kinh được thuyết rộng về bốn niệm xứ, như các kinh trước).