Chương 47: Tương Ưng Niệm Xứ

VIII: Phẩm Việc Làm Cần

75–84.

Sức Mạnh

Gồm các kinh:

Quả, Chủng Tử, Rồng, Cây, Ghè, Râu Mì, Hư Không, Khách, Sông.