Chương 48: Tương Ưng Căn

I: Phẩm Thanh Tịnh

1. Thanh Tịnh

Tại Sāvatthi … Thế Tôn thuyết:

—Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, những pháp này là năm căn.