Chương 48: Tương Ưng Căn

II: Phẩm Có Phần Yếu Hơn (Mudutaravaggo)

12. Tóm Tắt (1)

—Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn … tuệ căn. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn.

Với sự toàn diện (samattà), này các Tỷ-kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc Bất hoàn. Yếu nhẹ hơn là bậc Nhất lai. Yếu nhẹ hơn là bậc Dự lưu. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tùy pháp hành. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tùy tín hành.