Chương 48: Tương Ưng Căn

II: Phẩm Có Phần Yếu Hơn (Mudutaravaggo)

13. Tóm Tắt (2)

—Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tín căn … tuệ căn. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn.

Với sự toàn diện, này các Tỷ-kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán … là bậc Tùy tín hành.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự sai biệt về căn, có sự sai biệt về quả, có sự sai biệt về sức mạnh, có sự sai biệt về người.