Chương 48: Tương Ưng Căn

II: Phẩm Có Phần Yếu Hơn (Mudutaravaggo)

14. Tóm Tắt (3)

—Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm?

Tín căn … tuệ căn. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm căn.

Với sự toàn diện, này các Tỷ-kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán … là bậc Tùy tín hành.

Như vậy, này các Tỷ-kheo, ai làm viên mãn, được quả viên mãn. Ai làm từng phần, được quả từng phần. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm căn không phải trống không.