Chương 48: Tương Ưng Căn

VII: Phẩm Giác Phần

64. Ðoạn Diệt Các Lậu Hoặc

… đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc.

—Thế nào là năm? Tín căn … tuệ căn. Năm căn này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các kiết sử, đưa đến nhổ sạch các tùy miên, đưa đến liễu tri con đường ra khỏi, đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc.