Chương 48: Tương Ưng Căn

VII: Phẩm Giác Phần

65. Hai Quả

—Có năm căn này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là năm? Tín căn … tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, có năm căn này.

Do tu tập, làm cho sung mãn năm căn này, này các Tỷ-kheo, một trong hai quả được chờ đợi như sau: Ngay trong hiện tại được chánh trí; hay nếu có dư tàn, được quả Bất lai.