Chương 5: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

6. Càlà

Nhân duyên ở Sāvatthi.

Tỷ-kheo-ni Càlà vào buổi sáng đắp y … ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày.

Ác ma đi đến Tỷ-kheo-ni Càlà; sau khi đến, nói với Tỷ-kheo-ni Càlà:

—Này Tỷ-kheo-ni, Nàng không vui thích gì?

—Này Hiền giả, ta không vui thích sanh.

—Sao Nàng không vui thích sanh?

—Khi đã sanh, phải thọ hưởng các dục.

—Này Tỷ-kheo-ni, ai dạy cho nàng: “Chớ có vui thích sanh”?

(Càlà):

Sanh ra rồi phải chết,
Ðã sanh thấy khổ đau,
Kiết sử trói gia hại,
Do vậy không thích sanh.
Ðức Phật thuyết giảng pháp,
Khiến vượt khỏi tái sanh,
Ðoạn trừ mọi khổ não,
Giúp ta trú chân thật.
Chúng sanh hướng sắc giới,
Họ vọng vô sắc giới,
Nếu không biết đoạn diệt,
Họ đi đến tái sanh.

Ác ma biết được: “Tỷ-kheo-ni Càlà đã biết ta”, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.