Chương 5: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

7. Upacàlà

Ở tại Sāvatthi.

Rồi Tỷ-kheo-ni Upacàlà, vào buổi sáng, đắp y … và ngồi xuống một gốc cây để nghỉ ban ngày … nói với Tỷ-kheo-ni Upacàlà:

—Này Tỷ-kheo-ni, Nàng muốn tái sanh tại chỗ nào?

—Ta không muốn tái sanh tại một chỗ nào cả, này Hiền giả.

Chư Thiên Ba mươi ba,
Dạ-ma, Ðâu-suất thiên,
Chư vị Hóa lạc thiên,
Tha hóa Tự tại thiên,
Nàng hãy hướng tâm này,
Ðến cảnh giới chư Thiên,
Rồi Nàng được tái sanh,
Hưởng an lạc cảnh ấy.

Chư Thiên Ba mươi ba,
Dạ-ma, Ðâu-suất thiên,
Chư vị Hóa Lạc thiên,
Tha hóa, Tự tại thiên,
Vì ái dục trói buộc,
Lại bị ma chinh phục.
Toàn thế giới cháy đỏ,
Toàn thế giới hỏa thiêu,
Toàn thế giới bùng cháy,
Toàn thế giới rung động.
Không rung, không dao động,
Không hệ lụy, phàm phu,
Chỗ nào ma không đến,
Chỗ ấy ta vui thích.

Rồi Ác ma biết được … biến mất tại chỗ ấy.