Chương 50: Tương Ưng Lực

I: Phẩm

2–12.

(Tóm tắt đề kinh: Sáu thiên về phương Ðông, sáu thiên về biển, sông Hằng thành mười hai, tên phẩm là như vậy).