Chương 51: Tương Ưng Như Ý Túc

V: Phẩm Không Phóng Dật

35–44.