Chương 51: Tương Ưng Như Ý Túc

VIII: Phẩm Bộc Lưu

67–75.

(Tất cả đoạn này giống các đoạn trước, chỉ khác, ở đây là tu tập bốn như ý túc).