Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

11. Một Ngàn

Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Sāvatthi, tại Thắng Lâm, trong khu vườn ông Anāthapiṇḍika.

Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Anuruddha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm … nói với Tôn giả Anuruddha:

—Do tu tập, do làm cho sung mãn những pháp gì, Tôn giả Anuruddha đạt được đại thắng trí?

—Thưa chư Hiền, do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ, nên tôi chứng được đại thắng trí. Thế nào là bốn?

Ở đây, này chư Hiền, tôi trú, quán thân trên thân … quán thọ trên các cảm thọ … quán tâm trên tâm … quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, thưa chư Hiền, nên tôi nhớ được ngàn kiếp.