Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

12. Như Ý Lực (1)

—Thưa chư Hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi thực hiện nhiều loại thần thông: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân … có thể tự thân bay đến Phạm thiên giới.