Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

13. Như Ý Lực (2)

—Thưa chư Hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi chứng được thiên nhĩ thông, thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe được hai thứ tiếng, chư Thiên và loài Người, hoặc xa hoặc gần.