Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

14. Với Tâm Của Mình

—Thưa chư Hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ, tôi với tâm của mình biết được tâm của nhiều loại hữu tình khác, nhiều loại người khác. Với tâm có tham, tôi rõ biết là tâm có tham … với tâm giải thoát, rõ biết là tâm giải thoát.