Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

15. Xứ (1)

—Thưa chư Hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thực rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ.