Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

17. Ðạo Lộ

—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết con đường đưa đến tất cả cảnh giới.