Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

18. Thế Giới

—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại sai biệt.