Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

19. Thắng Giải Sai Biệt

—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết chỉ hướng sai biệt của các loại hữu tình.