Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

20. Căn

—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết các căn thượng hạ (indriyaparopariyattim) của các loại hữu tình và các loại người.