Chương 52: Tương Ưng Anuruddha

II: Phẩm Thứ Hai

21. Thiền

—Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền chứng, về Thiền, về Giải thoát, về Ðịnh.